Conclusies en vervolgstappen Laravel onderzoek

In de afgelopen twee maanden is het haalbaarheidsonderzoek ‚ÄúProfessionalisering Laravel community‚ÄĚ uitgevoerd. Hier vindt u een samenvatting van de aanpak, bevindingen, conclusies en vervolgstappen.

Aanleiding

Laravel groeit in Nederland snel uit tot het meest gebruikte opensource PHP web framework voor de ontwikkeling van webapplicaties. Door de snelle opkomst wordt het framework echter niet altijd goed toegepast, met onveilige applicaties of problemen voor doorontwikkeling en beheer als resultaat. Met ontevreden opdrachtgevers en desinvesteringen als gevolg!  

Ook is er tussen Laravel gebruikers weinig sprake van onderlinge samenwerking of kennisuitwisseling. Dit project onderzocht dan ook de wenselijkheid en haalbaarheid van een non profit organisatie die kwaliteitsgaranties biedt aan opdrachtgevers wanneer ze met een Laravel gebruiker in zee gaan. Tegelijkertijd moet het initiatief samenwerkingsvoordelen aan Laravel gebruikers bieden. Naast de praktische invulling van een dergelijk initiatief is er ook gekeken naar het draagvlak hiervoor bij developmentbureaus en ZZP'ers, opdrachtgevers en andere Laravel gelieerde initiatieven.

Markt

Op basis van desktopresearch zijn 79 marktpartijen gevonden die uitdragen Laravel te gebruiken. Dit zijn zowel bureaus als ZZP’ers. Niet ieder bureau/ iedere ZZP’er zal dit echter direct uitdragen/ hierop vindbaar zijn. De inschatting is derhalve, mede op basis van gesprekken met andere Laravel gebruikers, dat er een kleine 200 partijen zijn in Nederland die Laravel gebruiken.

Van de 79 geïdentificeerde Laravel gebruikers, is 11% ZZP’er en 89% een bedrijf met meer dan 1 medewerker. Daarnaast is er een duidelijk onderscheid in de Laravel markt naar voren gekomen tussen front-end/ marketing georiënteerde bedrijven, en back-end/ technisch georiënteerde bedrijven. Beide hebben hun eigen invulling van het gebruik van Laravel.

Deelnemers aan het onderzoek

Van de 79 geïdentificeerde Laravel gebruikers, hebben 37 partijen zich aangemeld voor deelname aan het onderzoek. Dit is bijna 47%. Dat laat zien dat er zeker interesse vanuit de markt is. Dit deelnameveld is een mooie afspiegeling van de verschillende marktpartijen zoals bovenstaand geformuleerd.

Bevindingen

Onderzoeksronde 1

In de eerste onderzoeksronde zijn de deelnemende partijen gevraagd om van een twaalftal mogelijke aandachtsgebieden aan te geven of het initiatief hier wel/ niet op moet inspelen. Daarnaast is er gevraagd welke aandachtsgebieden er misten.

Nr. Aandachtsgebied Percentage positief
1 Securitybeleid 100%
2 Kennisniveau 100%
3 Kwaliteit van codering volgens Laravel richtlijnen 93%
4 Continuïteit/ stabiliteit/ beschikbaarheid van de Laravel leverancier 80%
5 Laravel certificering 80%
6 Trackrecord/ referenties 73%
7 Werkwijze/ processen 73%
8 Kwaliteit van documentatie 66%
9 (After)serviceniveau/ SLA 66%
10 Prijsstelling/ betalingsvoorwaarden 60%
11 (Algemene) voorwaarden 53%
12 Kennis van de branche van een potentiele opdrachtgever 46%

Daarnaast zijn de volgende aandachtsgebieden genoemd:

Nr. Aandachtsgebied
13 Overdraagbaarheid
14 Klantwaardering
15 Omzet/ financiële omstandigheden
16 Bedrijfsomvang
17 ISO/ NEN-certificering
18 Verzekeringen
19 Bestaansduur bedrijf
20 Bereikbaarheid
21 Eigendomsrecht

Belangrijkste conclusie is hier dat veel van de aangedragen aandachtsgebieden belangrijk gevonden worden door de deelnemende partijen. Op termijn zal het initiatief dan ook proberen om hier dan richtlijnen voor opstellen, in hoeverre Laravel hier zelf nog niet in voorziet. Hierbij zal er wel voor gekozen worden om de lijst van boven naar beneden af te werken en niet direct alle punten op te pakken. Dus eerst de punten waarover iedereen het eens is.

Andere soortgelijke initiatieven

Ook is er gekeken naar andere soortgelijke initiatieven. Waarom het wiel opnieuw uitvinden? De volgende soortgelijke initiatieven zijn genoemd tijdens deze onderzoeksronde.

 1. Stichting Drupal Nederland
 2. Webwinkel Keurmerk
 3. Thuiswinkel Waarborg
 4. BOVAG
 5. Dutch Digital Agencies
 6. ISPConnect
 7. Stichting Dutch Data Center Association
 8. Vereniging van Registrars

Naar deze partijen is dan ook goed gekeken qua organisatievorm en invulling van de organisatie.

Onderzoeksronde 2

In de tweede onderzoeksronde zijn de deelnemende partijen gevraagd om van een zevental mogelijke activiteiten van de community aan te geven of het initiatief hier wel/ niet op moet inspelen. Daarnaast is er gevraagd welke activiteiten er misten.

Nr. Activiteiten Percentage positief
1 Online register (incl. filters) met Laravel bureaus en hun eigenschappen 100%
2 Laravel Awards 93%
3 Kennisuitwisseling op developer niveau 86%
4 Aanbieden/ inkopen van trainingen 80%
5 Kennisuitwisseling op managementniveau 73%
6 Gezamenlijke marketingactiviteiten 66%
7 Gezamenlijke salesfunnel 66%

Daarnaast zijn de volgende activiteiten genoemd:

Nr. Activiteit
13 Onderling resources uitwisselen
14 Gezamenlijk recruitment
15 Onderling code delen/ reviewen/ verbeteren

Selectiecriteria

In deze onderzoeksronde zijn ook opdrachtgevers gevraagd welke selectiefactoren zij hanteren bij het selecteren van een nieuwe IT-partner. Dit is belangrijke input voor het vermelden (soms scoren) van deelnemers aan het initiatief.

Nr. Factor Genoemd
1 Referenties/ Portfolio 100%
2 Betrouwbaarheid 60%
3 Capaciteit 50%
4 Persoonlijke klik/ betrokkenheid 40%
5 Business van de opdrachtgever snappen en meedenken 20%
6 Snelheid 10%
7 Innovatiekracht 10%
7 Service 10%

Opdrachtgevers zijn vervolgens gevraagd welke factoren zij bepalend vinden voor het feit of een project is geslaagd.

Nr. Factor Genoemd
1 Werking van de applicatie 100%
2 Aantal bugs 80%
3 Conform planning 40%
4 Binnen de kosten 20%
5 Stabiliteit/ performance 10%
6 Afterservice 10%

Opdrachtgevers zijn tot slot gevraagd op welke factoren zij garanties wensen.

Nr. Factor Genoemd
1 Bugfixes/ incidenten 100%
2 Continuïteit 60%
3 (Security) updates 20%
4 Uitbreidbaarheid 10%
5 Onderhoudbaarheid 10%
6 Intellectueel eigendom 10%

Daarbij zijn de opdrachtgevers sterk verdeeld of zij extra willen betalen voor deze garanties, of dat dit in de basisdienstverlening hoort.

Andere Laravel initiatieven

Ook is tijdens dit onderzoek gesproken met een aantal andere Laravel initiatieven. Het idee daarbij is om van elkaar te leren, samen te werken en elkaars initiatief te versterken. Deze partijen zullen derhalve ook in de vervolgfase betrokken worden.

LaravelUK

In de UK is een initiatief dat delen van ons idee in zich heeft. LaravelUK is opgericht door Barry Holland en heeft als doel om kennisuitwisseling tussen Laravel developers te bevorderen. Dit wordt gedaan middels een eigen Slack kanaal. Vanuit het onderzoek is er contact gelegd met Barry en ervaringen uitgewisseld. Afgesproken is om ook tijdens de oprichting van het initiatief contact te houden en ervaringen te delen. Te meer omdat LaravelUK wellicht ook verder wil uitbreiden qua activiteiten.

Laracon

Laracon EU is het grootste Laravel event in Europa, waarop developers en opdrachtgevers elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en elkaar bijpraten over nieuwe ontwikkelingen. Dit jaarlijkse event is dit jaar in augustus in Amsterdam. Vanuit dit initiatief is besloten om Laracon EU in 2018 te sponsoren om zo naamsbekendheid voor het initiatief te creëren en op Laracon direct geïnteresseerden te werven.

Laravel Certification program

Ook met het Laravel Certification program is er contact geweest. Zij juichen het initiatief toe en zijn voorstander van kennisuitwisseling en zien beide concepten elkaar goed aanvullen. Op het punt van het meten van het kennisniveau van deelnemers zal er zeker nader contact plaatsvinden.

Taylor Otwell

Via Laracon EU is het idee voor dit initiatief ook met Taylor Otwell, de founder van Laravel, gedeeld. Ook hij staat welwillend tegenover het initiatief en tijdens Laracon EU zal er een nadere bespreking over dit initiatief plaatsvinden.

Conclusies

Samengevat zijn de volgende conclusies getrokken uit het onderzoek:

 1. Het aantal Laravel gebruikers in Nederland ligt waarschijnlijk rond de 200, waar 79 partijen nu actief uitdragen Laravel te gebruiken.
 2. Vanuit de Laravel gebruikers staat men positief tegenover een dergelijk initiatief en zijn er een aantal partijen die actief willen bijdragen aan de totstandkoming ervan.
 3. Ook vanuit de Laravel community wordt er enthousiast gereageerd op dit initiatief.
 4. Harde eisen voor deelname van partijen lijken op een aantal punten, zoals security, kennis, kwaliteit en continuïteit, goed te maken. Dit zal het beoogde kaf van het koren scheiden en zo opdrachtgevers beschermen en kwaliteit waarborgen. De exacte uitwerking van deze meetpunten zal plaatsvinden in overleg met meerdere partijen. De overige metingen zullen online inzichtelijk gemaakt worden voor opdrachtgevers, zodat zij zelf kunnen beslissen welke partij past bij de betreffende opdracht.
 5. Met betrekking tot de aandachtsgebieden waarop het initiatief gaat beschrijven/ meten, is er consensus op de hoofdlijnen van een groot aantal belangrijke punten. Deze zullen dan ook als eerste uitgewerkt worden.
 6. Met betrekking tot de interne activiteiten die het initiatief kan ontplooien voor de eigen leden, is er ook consensus op een aantal activiteiten. Deze zullen dan ook als eerste uitgewerkt worden.
 7. Analyse van soortgelijke initiatieven laat zien dat de keus voor een vereniging of stichting structuur de meest logische is. De uiteindelijke keus lijkt daarbij logischerwijs op een stichting te vallen. Dit maakt het besturen van de organisatie eenvoudiger en voor beslissingen is geen consensus onder de leden nodig. Op deze manier wordt voorkomen dat nieuwe of aangepaste factoren en activiteiten worden geblokkeerd door partijen die hier niet achter staan. Dit zorgt dat het bestuur zelf het initiatief verder door kan ontwikkelen, zonder dat er telkens afstemming verplicht is.

Vervolgstappen

In augustus zal er een werkgroep samengesteld worden uit diverse enthousiaste bureaus en ZZP’ers die hebben aangegeven als “founding partner” te willen optreden voor dit initiatief. Met deze groep wordt concrete invulling gegeven aan de manier waarop het initiatief de aandachtsgebieden gaat meten/ beschrijven. Daarnaast zal deze groep de marketing voor het nieuwe initiatief op zich gaan nemen. De planning is dat dit eind 2018 gereed is. Het doel is daarna om begin 2019 de markt daadwerkelijk te gaan betreden. Dit houdt in partijen aan te sluiten bij het initiatief en ruchtbaarheid voor het initiatief te creëren bij zowel Laravel gebruikers als opdrachtgevers.

De volgende stappen zullen daarbij gezet worden.

 1. Formeren kernteam
 2. Awareness/ animo creëren op Laracon EU
 3. Nieuwe aanvraag SIDN fonds of zoektocht naar andere funding
 4. Oprichting stichting en formeren bestuur
 5. Bepaling eerste meetpunten en exacte invulling van die meetpunten
 6. Eerste initiatieven vormgeven (index, kennisdeling, etc.)
 7. Opstellen marketingplan
 8. Realisatie marketingmiddelen
 9. Realisatie website/ index met deelnemers
 10. Founding partners aansluiten (eerste deelnemers)
 11. Marktlancering
 12. Aansluiting nieuwe deelnemers

Qua planning is dus het doel om de stappen 1 t/m 9 uit te voeren in de periode augustus tot en met december 2018. De stappen 10, 11 en 12 zullen dan in het eerste kwartaal van 2019 gezet worden.